ข้อตกลงในการเช่ารถ

 

  • ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันเอง
  • ส่งรถช้ากว่ากำหนด คิดฃั่วโมงละ 100 บาท เกิด 4 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน
  • ถ้าผู้เช่ายกเลิกการเช่้าหลัง 1 ชั่วโมง ถ้าร้านจะไม่คืนเงินให้ หรือถ้าคืนก่อนกำหนดหักค่าเช่า 50 %
  • ผู้เช่าต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากล หรือใบขับขี่ที่ออกให้ ณ ภูมิลำเนาของผู้เช่า
  • ผู้เช่าต้องขับขี่เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว หรือประกอบธุรกิจที่ไม่ผิดกฏหมายเท่านั้น
  • หากผู้เช่านำรถไปกระทำผิด โดยมิชอบด้วยกฏหมาย หรือปฏิบัติผิดกฏข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจร ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าต้องรถผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
  • ห้ามมิให้ผู้เช่านำรถยนต์ที่เช่าไปใช้เช่าช่วง หรือมอบให้บุคคลอื่นเป็นอันขาด
  • หากผู้เช่ากระทำผิดสัญญาข้างต้น ผู้เช่ายินยอมให้ยึดเงินประกันได้ทันทีและให้ทางร้านเรียกฟ้องร้องค่าเสียหายได้
  • ในกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ รถเสียหาย ผู้เช่าต้องออกค่าทดแทนเต็มจำนวน